banner244

E-dönüşüm sürecinde bir çok işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı gibi tebligatlarda elektronik ortamda yapılacak. Eskiden postacıların elden imza karşılığı teslim etmiş olduğu tebligatlar artık muhatabın e-mail adresine yapılacak. Bu sayede idare hem zamandan kazanacak hem de maliyetleri azaltacak ayrıca tebligatın yanlış kişiye yapılmasının önüne geçilecek.

 

7101 sayılı kanun ile yürürlük kazanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 06.12.2018 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik gereği sayılan kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Belirlenen kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 

Bunlar,

 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NEREDEN ALINACAK?

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

 

1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,

5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

7. Türkiye Noterler Birliğinden,

8. Türkiye Barolar Birliğinden,

ister. (7101 sayılı kanun 50.madde)

 

PTT’NİN KONU İLE İLGİLİ DUYRUSU

“Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.

Gerçek kişiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden ONLINE BAŞVURU ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir.”

KEP ADRESİ İLE KARIŞTIRILMAMALI

 

Söz konusu TEBLİGAT yöntemi Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminden (KEP) ve 213 sayılı VUK hükümlerine göre maliyenin yapmış olduğu e-tebligat yönteminden de farklı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir altyapıyı içermektedir.

 

Sonuç olarak zorunluluk kapsamında olan kurum ve kuruluşların herhangi bir yere başvurmasına gerek olmadığı görülüyor. PTT e-tebligat kullanma zorunluluğu getirilenlerin bağlı bulundukları bakanlıklarından, birliklerinden gerekli bilgileri talep ediyor, adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.

 

Şirketlerin ve kooperatiflerin e-tebligat adresleri (UETS) Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından oluşturulup kendilerine bildirilecektir. Bu bildirimler şirket veya kooperatif merkez adreslerine yapılacaktır. Adreslerinde bulunmayan şirket ve kooperatifler sorun yaşayabilir. Adres güncellemeleri gerekenlerin işlemlerini ivedilikle yapmaları menfaatlerine olacaktır.  

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

a