Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
08 Ekim 2019 - 15:21

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORUNLARINIZ ve ŞİKAYETLERİNİZ
 
1. Şikayetçi Özlem Emrah  Hamurcu şikayetinde;
 
2016 yılında düğünümüz oldu. Düğünümüzün olduğu salonla birlikte anlaşmalı olduğu salonla birlikle anlaşmalı olduğu, fotoğrafçının da ücretini beraberinde ödedik. Fotoğrafları almaya gittiğimizde videomuzun olduğunu ama fotoğrafların olduğu bilgisayarın ram inin yandığını söylediler. Yani resimlerimiz yoktu. Rami yurt dışına gönderip kurtarmaya çalışacaklarını söylediler. O zaman içerisinde aradık haber yok dediler. Gittik bilirkişi yoktu. Yanan ram düzeltilerek yurt dışından gelmiş fakat bizim düğün salonuna ait hiç bir resim yokmuş. Başka salonların varmış. Bana teklif edilen şu. Size 50 resim borcumuz var yardımcı elinizdeki videoyu getirin oradan resim çıkartalım kalitesi düşük olur aynı olmaz ama çok önemli değil yine de elinizde resim olmuş olur yada istediğiniz başka resimler çıkartıp borcunuzu ödeyelim dendi. Birileri için önemli olmayan bi başkaları için önemli olabilir. O anın bi tekrarı daha yok. Yada kalitesiz olan bi seye ve özel olan bi seye neden para ödeyeyim. Bu konuyla ilgili nasıl yol izlemeliyim?
 
Cevap ve Çözüm:
 
Hakan Halaçlar:  Resimler hdd ye yada fotoğrafmakinelerinin hafızalarında olur ki hdd yansa bile içindeki cd benzeri kısım zarar görmezse içindeki verileri kurtarabilirler tabi profesyonellik gerektiren bi durum bu ya size yalan söylüyorlar yada veri kurtarma işlemi pahalı olduğu için kurtarma işlemine yanaşmıyorlar. Anlaşmanız yazılı olarak varsa parasını geri isteyin ve şikayet edin.
 
Hasan Gök:  Ram ve fotoğraf mı? Sizi kandırmışlar ram yansa bile yerine yeni bir ram takılır kullanılır idi. Hdd yansa neyse ama bahane paranızın peşime düşün.
 
Ahmet Portakaldalı: :(Uzman Görüşü)
 
Salon anlaşmalı olduğu için salonda bu işten fotoğrafçı kadar sorumludur. Hem salon sahibine hem de fotoğrafçıya karşı maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.
 
Ahmet Dursun Atasoy: Dava açarak maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz
 
BİLGİ NOTLARI
 
TAAHHÜTLÜ ABONELİĞE İLİŞKİN ESASLAR
 
Taahhütlü abonelik
Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,
b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt ettiği aboneliklerdir.
 
Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.
 
Taahhütname verme zorunluluğu
Satıcı veya sağlayıcı, bilgileri içeren taahhütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.
Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.
Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.
 
Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi
Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.
Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.
 
Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi
Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.
 
Ayıptan sorumluluk
Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru           :Başvuru dilekçesinde miktar olarak açıkça belirtilmişse asıl alacağa bağlı fer’i alacaklar (faiz, gecikme zammı vb) görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde dikkate alınacak mıdır?
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin görev sınırları miktar itibariyle emredici hükümle belirlenmiş olup, hem tüketici hakem heyetlerine yapılabilecek başvuruların hem de tüketici hakem heyetlerince karara bağlanabilecek uyuşmazlıkların değerleri düzenlenmiştir.
Bu bağlamda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine 6502 sayılı Kanun’un 68 inci maddesi uyarınca belirlenen parasal sınırların altındaki uyuşmazlıklar için başvuruda bulunabilecek olup, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri tarafından verilecek kararların da 6502 sayılı Kanun’un 68 inci maddesi uyarınca belirlenen parasal sınırların altında olması gerekmektedir.
 
Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen 03.12.2015 tarihli ve 2015/33889 Esas, 2015/35338 Karar sayılı kararda, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesine göre (..…) değeri …… Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, …… Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük şehir statüsünde bulunan illerde ise …… Türk Lirası ile …… Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Dava tarihi olan ….. yılı itibariyle …… TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesinde dava açılması zorunludur. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re'sen dikkate alınması gerekir.
 
Yargıtay kararı ve mevzuat hükümleri uyarınca, tüketici hakem heyetlerinin 6502 sayılı Kanun’un göreve ilişkin 68 inci maddesinin emredici hükümlerine uygun karar verebilmelerini teminen, görevli tüketici hakem heyetinin il hakem heyeti mi ilçe hakem heyeti mi olduğunun tespitinde başvuruda  miktar olarak açıkça talep edilmiş olması halinde asıl alacak ile birlikte asıl alacağa bağlı fer’i alacakların (faiz, gecikme zammı vb.) toplamının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
Soru           :Belirsiz alacaklara ilişkin yapılan başvurularda görevli tüketici hakem heyeti nasıl tespit edilir? Karar alma sırasında izlenecek usul ne olmalıdır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde, uyuşmazlıklarla ilgili başvurunun, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacağı; başvuruların Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabileceği; başvuru formu  kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu;
Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılmasının zorunlu olduğu ve bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasının, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olmasının gerektiği düzenlenmiştir.
Ayrıca Yönetmeliğin “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıkla ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olduğu belirtilmiş ve belirsiz alacak başvurularına ilişkin özel bir düzenleme öngörülmüştür. Bu bağlamda başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru sahibinin hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmesi ile inceleme sürecinde uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle tam olarak tespit edilmesi halinde tüketici hakem heyetlerince, başvuruda talep edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına karar verilebileceği ancak verilen kararın her halükarda 6 ncı maddede belirtilen parasal sınırlar dahilinde olması gerektiği düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, alacağın veya talep sonucunun tam olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, hukuki ilişkinin ve asgari bir miktarın belirtilmesi ve fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması şartıyla tüketici hakem heyetlerine belirsiz alacak başvurusunda bulunulabileceği; söz konusu başvuruların ekinde başvuruya konu iddiaları ispatlar bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda tüketici hakem heyetince karşı taraftan bilgi ve belge istenebileceği, değerlendirme sürecinde uyuşmazlık miktarının karşı tarafın vereceği cevap veya başvuru sahibinin daha sonradan sunacağı bilgi ve belgeler kapsamında tam olarak tespit edilmesi halinde başvuruda talep edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına karar verilebileceği ancak verilen kararın her halükarda Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde olması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda:
Başvuruda belirtilen meblağ ilçe tüketici hakem heyetinin görev alanına girmekle birlikte başvurunun incelenmesi sırasında uyuşmazlık konusunun il tüketici hakem heyetinin görev alanına girdiği anlaşılmışsa; ilçe tüketici hakem heyeti tarafından görevsizlik kararı verilmesi, verilen kararda görevli yer olarak ilgili il tüketici hakem heyetinin belirtilmesi ve tüketicinin de başvurusunu il tüketici hakem heyetine yapması gerektiği;
Başvuruda belirtilen meblağ il tüketici hakem heyetinin görev alanına girmekle birlikte başvurunun incelenmesi sırasında uyuşmazlık konusunun tüketici mahkemesinin görev alanına girdiği anlaşılmışsa; il tüketici hakem heyeti tarafından görevsizlik kararı verilmesi, verilen kararda görevli yer olarak ilgili tüketici mahkemesinin belirtilmesi ve tüketicinin başvurusunu tüketici mahkemesine yapması gerektiği;
Başvuruda belirtilen meblağ il tüketici hakem heyetinin görev alanına girmekle birlikte başvurunun incelenmesi sırasında uyuşmazlık konusunun ilçe tüketici hakem heyetinin görev alanına girdiği anlaşılmışsa; il tüketici hakem heyeti tarafından uyuşmazlığın esası hakkında karar verilebileceği değerlendirilmektedir.
 
Soru           :İkinci el mallara ilişkin uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetlerinin görev alanına girmekte midir?
6502 sayılı Kanun’un ayıplı mallara ilişkin üçüncü kısmının birinci bölümünde düzenlenmiş olan “Zamanaşımı” başlıklı 12 nci maddesinde, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğunun bir yıldan, konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir.
Bu bağlamda ikinci el satışlarda malın teslimi tarihinden itibaren, taşınır mallarda bir yıl, konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda üç yıl boyunca tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcıların hak ve yükümlülükleri birinci el satışlardaki gibi olup, malın ayıplı olduğunun bilinerek alınmasını düzenleyen 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası saklıdır.
 

TÜKETİCİ GÜNDEMİ  
 
Kredi Yapılandırma Mağdurlarına Müjde
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “yapılandırmanın sadece konut kredisiyle sınırlı olmadığını” belirtti.
 
Yüksek faizden konut kredisi çekenler için kamu bankaları yapılandırmaya gitti. Tüketici Başvuru Merkezi ise bankaların öne sürdüğü ek ücretlere karşı uyarıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faizde indirime gitmesinin ardından, kamu bankaları da konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekmişti.
Bu gelişmeyle birlikte faiz indiriminin öncesinde yüksek faizden kredi çekenler, yapılandırma talebinde bulundu ama bankalardan olumlu yanıt alamadılar.
Yüksek faizden konut kredisi alanlar, sonunda yapılandırma yoluna gidebilecek.
Tüketiciler açısından büyük avantaj sağlandı. 200 bin konut kredisi kullanmış aile 200 bin liralık faiz yükünü 100 bin liraya düşürdü.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılandırmanın sadece konut kredisiyle sınırlı olmadığını da duyuruyor.
Bu yapılandırma hakkı sadece konut kredisinde değil tüketici kredisi kullananlarda da mevcut. Onlar da yapılandırma talebiyle bankalara başvurabilirler.
 
Ağaoğlu, yapılandırma talebiyle bankaya başvuranları ek ücretler konusunda da uyarıyor.
“Bir takım ücretler talep ediliyor. Bankamızdan kart çıkarmak zorundasınız otomatik ödeme yapmak zorundasınız deniyor. Benim tavsiyem yapılandırma sonrası bunları iptal ettirsinler.”
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ

 

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum