Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
24 Aralık 2019 - 15:42

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru:Tüketici hakem heyetlerinin bilgi ve belge isteme yazılarına satıcı veya sağlayıcılar veya tüketiciler tarafından cevap verilmemesi durumunda verilecek kararın mahiyeti ne olmalıdır?
 
6502 sayılı Kanun’un “İnceleme” başlıklı 69 uncu maddesinde ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” başlıklı 12 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu maddeler emredici olmamakla birlikte, tüketici hakem heyetlerince uyuşmazlığın çözümü amacıyla taraflardan, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesine ilişkin genel kuralı belirleyen hükümlerdir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” başlıklı 12 nci maddesinde ayrıca, istenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren taraflara en fazla otuz gün süre verileceği, talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği, tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verileceği düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, tüketici hakem heyetine yapılan bir başvuruya konu uyuşmazlığın çözümü amacıyla taraflardan bilgi ve belge istenmesi esas olup, tüketici hakem heyeti başkanlığı tarafından verilen süre içerisinde tarafların bilgi ve belge sunmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, bilgi ve belge isteme yazısına cevap verilmemesi halinde başvuru ve ekindeki bilgi ve belgeler başvuruya konu iddiaları ispatlar nitelikte ise talebin kabulüne karar verilebileceği; başvuru ve ekinde başvuruya konu iddiaları ispatlar bilgi ve belge sunulmamış olması durumda talebin reddine karar verilebileceği değerlendirilmektedir.
 
Soru: Hakem heyetlerinin bilgi ve belge isteme yazılarına cevap verilmemesi durumunda Ticaret İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanabilir mi?
 
6502 sayılı Kanunun “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinde,
“(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” hükümleri düzenlenmiştir.
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, denetim yapmaya yetkili ve görevli kişiler; ikinci fıkrasında ise denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak sunulması zorunluluğu açıkça düzenlenmiştir.
Madde başlığında da açıkça düzenlenmiş olduğu üzere, söz konusu madde denetime hasredilmiş bir maddedir. Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen, istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak sunulması zorunluluğu denetim kapsamında istenecek bilgi ve belgeler için geçerlidir. Bu nedenle, hakem heyetleri tarafından uyuşmazlıkların çözümü amacıyla taraflardan istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması nedeniyle İl Müdürlükleri tarafından 6502 sayılı Kanun’un 75 inci maddesi gerekçe gösterilerek idari para cezası uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.
 
 
Soru: Derdestlik nedir? Hangi hallerde dikkate alınır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin, “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde, konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlıkla ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamayacağı; aksi takdirde tüketici hakem heyetinin re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alacağı düzenlenmiştir.
Tarafları aynı olan başvurular hakkında tüketici hakem heyetleri tarafından karar verilirken dikkat edilmesi gereken husus, uyuşmazlık konularının aynı olup olmadığıdır. Tarafları aynı olmakla birlikte uyuşmazlık konuları farklı olan başvuruların tüketici hakem heyetince kabul edilerek karara bağlanması gerekmektedir.
Örneğin, bir bankadan çekilmiş tek bir banka kredisi nedeniyle tahsil edilen dosya masrafı, ipotek fek ücreti ve yeniden yapılandırma ücreti, tarafları aynı olmakla birlikte farklı uyuşmazlık konularıdır ve aynı tarihte veya farklı tarihlerde tüketici tarafından başvuru konusu yapılabilirler.
Diğer taraftan, bir bankadan çekilmiş tek bir banka kredisi nedeniyle tahsil edilen dosya masrafından kaynaklanan uyuşmazlık hakkında, tüketici tarafından işlemin yapıldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yer tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilmesi mümkün olup, iki tüketici hakem heyetine aynı veya farklı zamanda başvuruda bulunamayacağı gibi iki hakem heyetinden birine başvurduktan sonra aynı hakem heyetine aynı başvuruyu da tekrar yapamaz.
Bu bağlamda, tarafları ve uyuşmazlık konuları aynı olan başvurunun; hem tüketici işleminin yapıldığı hem de tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yer tüketici hakem heyetine yapıldığının veya iki hakem heyetinden birine başvuru yapıldıktan sonra aynı hakem heyetine tekrar aynı başvurunun yapıldığının, taraflardan birinin itirazı üzerine veya tüketici hakem heyetince re’sen tespit edilmesi halinde derdestliğin göz önüne alınması ve sonradan yapılan başvurunun reddedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

TÜKETİCİ GÜNDEMİ
Aracı çekilenler paranızı geri alabilirsiniz
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; "Park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır, araç kaldırılıp götürülmez. Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli tüketici hakem heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir.
Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Belediyeler parselleri birleştirerek otopark yapacak şekilde imkan verirse ve bu şekilde düzenleme yaparsa otopark sorunu asgariye iner. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkânı yoksa ne yapacak.
Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar, otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli.
Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez. Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim.
Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli.
Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda” beyanında bulundu. 
 
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum