Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz. 

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz. 

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
24 Mart 2020 - 13:08

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir. 

UZMAN EKİBİMİZ

Köşemize destek veren uzman ekibimizden 
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan, 
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz. 

SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI 

Soru:Avukatlar ve stajyer avukatlar tüketici hakem heyetlerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların dosyalarını inceleyebilirler mi?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2 nci maddesinde, yargı organlarının, emniyet makamlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel ve kamuya ait bankaların, noterlerin, sigorta şirketlerinin ve vakıfların, avukatlara  görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda olduğu, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumların avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri avukatın incelemesine sunmakla yükümlü olduğu ancak bu belgelerden örnek alınmasının vekâletname ibrazına bağlı olduğu düzenlenmiştir.

Aynı Kanun’un “İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma” başlıklı 46 ncı maddesinde, Avukatın veya stajyerin, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını  inceleyebileceği, bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ancak vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kâğıt veya belgelerin örneğinin veya fotokopisinin verilemeyeceği; “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” başlıklı 56 ncı maddesinde, avukatların veya avukatlık ortaklığının başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebileceği ve bu yetki belgesinin vekâletname hükmünde olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, avukatların ve stajyer avukatların tüketici hakem heyetlerindeki başvuru dosyalarını inceleyebilecekleri, vekâletname veya yetki belgesi sunan avukatların ilgili dosyalardan gerekli bilgi ve örnekleri alabilecekleri, diğer taraftan sunulan vekâletnamelerde baro pulunun bulunmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.

Soru:Avukatlar ofislerinin bulundukları yer tüketici hakem heyetine vekâleten başvuruda bulunabilirler mi?

Tüketici hakem heyetlerinin yer yönünden yetkisi, 6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir” hükmüyle emredici biçimde düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulabilmesi için tüketicinin söz konusu hakem heyetinin bulunduğu yerde ikamet etmesi veya tüketici işleminin söz konusu tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerde yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13/04/2011 tarihli ve E. 2010/11-741, K. 2011/145 sayılı kararında, “Yetki kuralları, bütün davalar ve bazı davalar için olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan kural olarak bütün davalar için uygulanan yetki kuralına, ‘genel yetki kuralı’ ve bu mahkemeye de ‘genel yetkili mahkeme’ denilmektedir.(…)

Bundan başka, bazı davalar için davalının ikametgâhı mahkemesinin yanında, başka yer mahkemeleri de yetkili kılınmıştır. (…) İşte bazı dava veya dava çeşitleri için kabul edilen istisnai nitelikteki yetki kurallarına (genel olmayıp, yalnız belirli durumlara ilişkin oldukları için) ‘özel yetki kuralları’ denir.

Kural olarak, özel yetki genel yetkiyi kaldırmaz, yani onunla birlikte uygulanır. Bu durumda davacı, isterse genel yetkili (davalının ikametgahındaki) mahkemede, dilerse özel yetkili (sözleşmeden doğan davalarda sözleşmenin yerine getirileceği yerdeki) mahkemede davasını açabilir.

Fakat istisnai olarak, bazı davaların mutlaka belli bir yer mahkemesinde açılması kanunla öngörülmüştür ki, bu halde kesin yetki söz konusudur. Örneğin gayrimenkulün aynına ilişkin davalar, yalnız gayrimenkulün bulunduğu yerde açılabilir, davalının ikametgâhı mahkemesinde açılamaz. Bu hallerde (kesin yetki hallerinde), genel yetki kaldırılmış olup, dava yalnız bu özel (ve kesin) yetkili mahkemede açılabilir” denilmektedir.

Bu bağlamda, 6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında emredici şekilde düzenlenen ve başvuruların, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabileceğini düzenleyen hükmün kesin yetki kuralı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Diğer taraftan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Görev alanı” başlıklı 6 ncı maddesinde de, “Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları, tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler ve Yargıtay kararı uyarınca, 6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin yetkisinin “kesin yetki kuralı” ile “emredici” şekilde düzenlenmesi nedeniyle, başvuruların tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılması gerektiği; yetki alanı dışında kalan başvuruların ise hakem heyetince karar alınmasına gerek olmaksızın, tüketici hakem heyeti başkanlığı tarafından, başvuru yapılabilecek yerler de belirtilerek başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

TÜKETİCİ GÜNDEMİ   

SU TÜKETİMİNE DİKKAT 
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’de birçok önlem alındı. Uzmanlar koronavirüse karşı ellerimizi sık sık yıkamayı tavsiye ederken suyun israf edilmemesi yönünde de uyarıda bulunuyor. Bu konuda tüketiciye de büyük sorumluluk düşüyor. 

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; “Bu dönemde sürekli evde kaldığımız için elektrik, internet, su ve gaz kullanımımız doğal olarak artacak. Bu kalemlerde fiyat indirimi yapılmalı, hatta ödeme kolaylığı sağlanmalı. Tüketicilerimize sürekli tasarruf yapmalarını öneriyoruz. Enerjide dışa bağlı bir ülke olduğumuz için elektrik, doğalgaz ve internet kullanımına dikkat etmeli. İkamet etmediğimiz odalarının ışığını ve peteklerini kapatmalıyız. Tüketiciler tasarruf kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmeli.”

 

Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu
Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum