Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI

Kat Mülkiyeti İhlallerinden kaynaklanan yönetici ve bina sakinlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışan Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneğine soru ve şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu soru ve şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir yönetici ve sakin olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI

Kat Mülkiyeti İhlallerinden kaynaklanan yönetici ve bina sakinlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışan Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneğine soru ve şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu soru ve şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir yönetici ve sakin olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI
01 Ekim 2019 - 16:35


UZMAN EKİBİMİZ
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORUNLARINIZ ve ŞİKAYETLERİNİZ
 
Ayşe Öztürkşikayetinde:
Apartmanda yöneticiyim. Aidatın belirlenmesindeki kriterler nelerdir? Aidat ödemek istemeyenler de var. Aidatları nasıl tahsil edebilirim?
 
Cevap ve Çözüm:
 
Uzman Görüşü         :
 
Apartman aidatının belirlenmesi ile ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince apartmanda kat malikleri kurulu tarafından belirlenen oranda aidat toplanıyor. Ayrıca aidat ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı da, bu toplantılarda belirleniyor.
 
Kanuna göre, dükkanlar da dahil tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerekiyor.
 
III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.)
 
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.
 
Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
 
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
 
BİLGİ NOTLARI
 
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
 
Kat mülkiyeti, Kat Mülkiyeti Kütüğündeki sicil kaydının silinmesi ile sona erer. (KMK m 46) Bu da aşağıdaki hallerde olur.
 
1. Kat Maliklerinin Talebiyle Sona Erme
Anagayrimenkul de ki bütün kat malikleri veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malik, Tapu idaresine dilekçe ile başvurarak kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesini isteyebilir.
Bu durumda o gayrimenkul, bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve eski kayıtlarıyla bağlantı sağlanmak suretiyle tescil edilir.
 
2. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olmasıyla Sona Erme
Anagayrimenkul; deprem, toprak kayması, sel basması, yangın ve benzeri sebeplerle arsasıyla birlikte yok olmuşsa, genel hükümlere göre sicil kaydı silinir.
 
3. Ana gayrimenkulün Kamulaştırılmasıyla Sona Erme
Ana gayrimenkulün kamulaştırılması halinde, genel hükümlere göre sicil kaydı silinir.
Ana gayrimenkul kamulaştırılırsa; her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli, bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de göz önünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve bölümün malikine ödenir.
Kamulaştırmayı yapan müessese, ana gayrimenkulün yine kat mülkiyetine bağlı olarak kalmasını isteyebilir. Bu durumda her bağımsız bölüm, kamulaştırmayı yapan müessese adına tescil edilir.
                           
4. Ana Yapının Harap Olmasıyla Sona Erme
Ana yapının tamamı harap olmuşsa, ana gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden ona erer. (KMK m 47)
 
Ana yapının tamamen harap olmuşsa; yönetici, yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap olan kat maliki durumu tapu idaresine bildirmek zorundadır.
Ana yapının tamamı harap olmuşsa, ana gayrimenkulün cinsi tapu kütüğüne arsa olarak tescil olunur.
                                                  
SORULARLA KAT MÜLKİYETİ VE ÇÖZÜMLERİ
 
Soru               :Ana yapının bağımsız bölümlerinden birisi harap olursa ne olur?
 
Cevap :O bölüm malikinin harap olan bölümünü 2 yıl içinde yaptırması gerekir.
Yaptırmazsa diğer kat malikleri veya onlardan bir kısmı, 2 yıllık sürenin tamamlanmasından başlayarak 1 yıl içinde, o bölüme ait arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.
Arsa payını bu suretle devralanlar, arsa payını devraldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmak zorundadırlar.   
Soru               :Birden fazla bağımsız bölüm harap olmuşsa ve o bölümlerden  birinin yeniden yapılması, diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, ne yapmak gerekir?
 
Cevap :Bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri, ölümlerini yeniden yaptırıp yaptırmayacaklarını, harap olma tarihinden başlayarak 6 ay içinde diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.
Bildirmezlerse, bağımsız bölümlerini yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve onların arsa payları, bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir.
 
SORU VE ŞİKAYET HATTIMIZ
 
Soru ve şikayetlerinizin çözümü için şikayet hattımız oluşturulmuştur.
 
Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği: Asiyed

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Bu Haberler de İlginizi Çekebilir