Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
03 Aralık 2019 - 16:30

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
Soru:Tüketici hakem heyetlerine şahsen başvuru zorunlu mudur? Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeli midir?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde:
Tüketici hakem heyetine başvuruların, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabileceği düzenlenmiştir.
Söz konusu hükümden de anlaşılabileceği gibi tüketici hakem heyetlerine şahsen veya avukat aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir.
Şahsen veya avukat aracılığıyla yapılacak başvurunun, tüketici hakem heyetine elden verilmesi, posta yoluyla gönderilmesi veya elektronik ortamda Tüketici Bilgi Sistemi ile iletilmesi mümkündür.
 
Soru:Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde belirlenen şartları taşımayan başvurular kabul edilmeli midir?
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde, uyuşmazlıklarla ilgili başvurunun, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacağı; başvuruların Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabileceği; başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu;
Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılmasının zorunlu olduğu ve bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasının, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olmasının gerektiği düzenlenmiştir.
Bahsi geçen maddede tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulabilmesi için bir dilekçede bulunması gereken hususlar emredici biçimde düzenlenmiştir.
Bu bağlamda başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilerin bulunmadığı bir başvuruda, tüketicinin başvurudaki eksikliklerin giderilmesi yönünde yazılı veya sözlü olarak uyarılması gerektiği, eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvurunun işleme alınmaması; işleme alınmış başvuruların, başvuru şartlarının yokluğu gerekçesiyle usulden reddine karar verilmesi gerekmektedir. 
 
Soru:Tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda başvuru ekinde uyuşmazlığı ispatlar bilgi ve belgelerin bulunması zorunlu mudur?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde uyuşmazlıklarla ilgili başvurunun, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacağı; başvuruların Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabileceği; başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu;
Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, yapılacak başvurularda başvuruya konu iddiaları ispatlar bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından tüketici hakem heyetine sunulması beklenmekle birlikte, başvuru ekinde başvuruya konu iddiaları ispatlar bilgi ve belgelerin sunulması, başvurunun kabulü veya uyuşmazlığın karara bağlanması için zorunlu değildir. Bu bağlamda başvuruda başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilerin bulunması gerekli ve yeterlidir.
Nitekim yapılan başvurularda çeşitli nedenlerle herhangi bir bilgi veya belge sunulamaması durumu göz önüne alınarak, Yönetmeliğin “Bilgi Belge İsteme Yetkisi” başlıklı 12 inci maddesinde tüketici hakem heyetlerine, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilme yetkisi verilmiş; istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Soru: Satıcı veya sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulabilir mi?
 
6502 sayılı Kanun'un “Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı, “Başvuru” başlıklı 68 inci maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin “Kuruluş” başlıklı 5 inci “Görev alanı” başlıklı 6 ncı maddelerinde, 6502 sayılı Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan ve aynı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde düzenlenen parasal sınırların altında kalan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruların, tüketici hakem heyetleri tarafından kabul edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hükme bağlanmış ve bahsi geçen maddelerde tüketici, satıcı veya sağlayıcı ayrımı yapılmamıştır.
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesine benzer şekilde, mülga 4077 sayılı Kanun’un “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” başlıklı 22 nci maddesinde de her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu düzenlenmiştir. 4077 sayılı Kanun yürürlükteyken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 06/07/2006 tarihinde verilen E. 2006/6760, K. 2006/11218 sayılı ve E. 2006/7971, K. 2006/11219 sayılı kararlarda, 4077 sayılı Kanun’la belirlenen parasal sınır altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirildiği ve başvuruda tüketici, satıcı, sağlayıcı ayırımı yapılmadığı belirtilmiştir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25/11/2008 tarihli ve E. 2008/7449, K. 2008/14015 sayılı kararında satıcı ve sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.
Bu bağlamda satıcılar veya sağlayıcılar tarafından tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilmede belirleyici unsur, uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamında bir tüketici işleminden veya tüketiciye yönelik bir uygulamadan kaynaklanması diğer bir ifade ile uyuşmazlığın karşı tarafının tüketici olması ve uyuşmazlık konusunun her yıl belirlenenparasal sınırların altında kalmasıdır. Satıcılar veya sağlayıcılar tarafından tüketiciler hakkında yapılacak başvuruların tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılabilmesi mümkündür.
 

 
TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
Marketlerdeki meyvelerde büyük tehlike: Parafin!
 
Ürünlerin raf ömrünü ve cazibesini arttırmak için kullanılan parafinin insan sağlığını nasıl tehdit etmekte. Konuyla ilgili uzman kişilerin görüşleri şöyle;
Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz: Parafin, bir ürünü parlak göstermek ve daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan bir maddedir. Parafin aslında 45 atomlu bir yağ ürünüdür. Kalın bağırsağa verdiği zarar çok büyük. Bildiğiniz mum aslında. Siz karbonatlı su ile sirkeli su ile bunu temizlediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak üzerinde parafin varsa bunu yapamazsınız. Çünkü parafin asla sirkeyle çözülmez, asla karbonatlı su ile temizlenmez.
 
TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Ürünün raf ömrünü arttırmak ve cazibesinin yükseltmek için parafin kullanılıyor. Sadece elmada değil, narenciye, nar vb meyvelerde de kullanılıyor. Ağaçtayken ilaçlanan meyveler, üzerlerindeki zirai kalıntılar varken parafinle kaplanıyor. Parafinin altında kalan kimyasal ilaç da dışarı uçamadığı için meyvenin içine işliyor. Dolayısıyla kabuğunu soyanlar dahi zirai maddeleri tüketmiş oluyor.
 
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum